Jesteś tutaj: Strona główna » Oferty pracy

Oferty pracy

 

K-111-18/14

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W NOWYM SĄCZU

do pobrania

 

 

Nowy Sącz,03.09.2014r.

 

 

LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W NOWYM SĄCZU W DNIU 05 WRZEŚNIA 2014R.

do pobrania

 

 

 

Nowy Sącz,26.08.2014r.

 

 

LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W NOWYM SĄCZU

do pobrania

 

 

 

 

 

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU

 

- na podstawie art.  155a § 1 ustawy z dnia 27.07.2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych / Dz. U. z 2013r., poz. 427 ze zm./ w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013r. - w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego / Dz. U z 2013r., poz.1228 /

 

o g ł a s z a

 

KONKURS NA STANOWISKO

ASYSTENTA SĘDZIEGO

W SĄDZIE OKREGOWYM

W NOWYM SĄCZU

 

Miejsce pracy :                        Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Oznaczenie konkursu :          K-111-18/14

Liczba stanowisk :                  1 stanowisko asystenta sędziego w wymiarze ½ etatu - umowa na czas określony -zastępstwa asystenta sędziego - w czasie trwania jego usprawiedliwionej nieobecności  w pracy.

 

I

Konkurs  przeprowadzony zostanie:

Etap  drugi  - w dniu  3 września 2014r. o godzinie 10-tej

Etap  trzeci -  w dniu 5 września 2014r.  o godzinie 10-tej

w Sądzie Okręgowym  w Nowym Sączu, ul. Pijarska 3, sala nr 020 / parter /

 

II

Kandydaci muszą spełniać wymagania wynikające z art.155 § 2 ustawy z dnia 27.07.2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r., poz.427 ze zm.)       

 

Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten kto:

  • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  • jest  nieskazitelnego charakteru,
  • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
  • ukończył  24 lata.

III

Do zgłoszenia kandydaci  winni dołączyć:

  • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego  /ze wskazaniem oznaczenia konkursu /
  • własnoręcznie sporządzony  życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
  • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na   kierunku  prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych  przepisów,
  • oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27.07.2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, iż nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  • aktualną fotografię  zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

IV

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentacją  należy złożyć w Samodzielnej Sekcji Kadr Sądu Okręgowego w Nowym Sączu ul. Pijarska 3 / II p./  pok. 233 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia    15 sierpnia 2014r. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce operatora pocztowego.

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, oraz które nie spełniają wymogów formalnych określonych ustawą nie zostaną dopuszczone do konkursu.

V

Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013r. - w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego / Dz. U. z 2013r., poz. 1228/.

VI

Po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu / wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod względem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu / lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego  /zawierająca imiona i nazwiska kandydatów  / zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego www.nowysacz.so.gov.pl Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na drzwiach Samodzielnej Sekcji Kadr Sądu Okręgowego - pok. 233 / II p. / nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

 

Po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu na stronie internetowej Sądu Okręgowego www.nowysacz.so.gov.pl Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na drzwiach Samodzielnej Sekcji Kadr Sądu Okręgowego - pok. 233 /II p./  zostanie umieszczona lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu.

 

 

 

Prezes Sądu Okręgowego

w Nowym Sączu

Mieczysław H. Kamiński

 

 

 

Drukuj informację