Jesteś tutaj: Strona główna » Oferty pracy

Oferty pracy

Nowy Sącz, dnia  16  kwietnia 2015r.

 

 

Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu ogłasza nabór na aplikację kuratorską w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu

 

 

Sygnatura konkursu  K-111-4/15

 

 

Rekrutacja kandydatów odbędzie się na zasadzie egzaminu konkursowego, składającego sie z części pisemnej oraz ustnej, obejmującego wiedzę z zakresu nauk psychologiczno-pedagogicznych oraz prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa rodzinnego, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, organizacji sądownictwa i kuratorskiej służby sądowej oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby zainteresowane podjęciem aplikacji kuratorskiej, spełniające wymogi określone w art. 72 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych /tj. Dz. U. 2014, poz.795 ze zm./, mogą składać dokumenty na adres :

Prezes Sądu Okręgowego
ul. Pijarska 3
33-300 Nowy Sącz

 

Termin składania podań - do 7 maja 2015r. W przypadku przesłania ich pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Do składania egzaminu zostaną dopuszczone osoby spełniające w/w wymogi formalne, natomiast przy zatrudnianiu preferowane będą osoby posiadające miejsce zamieszkania na terenie obszaru właściwości w/w Sądu Rejonowego.

Kandydaci na aplikację kuratorską powinni złożyć następujące dokumenty:

1. podanie o przyjecie na aplikację kuratorską,
2. kwestionariusz osobowy, życiorys,
3. odpis dyplomu ukończenia studiów,
4. dokumenty poświadczające uzyskanie przez kandydata dodatkowych uprawnień przydatnych w pracy kuratora sądowego lub wykonywanie zajęcia związanego z podejmowaniem działalności o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym /np. opinia kuratora zawodowego w przypadku osób będących kuratorami społecznymi/,
5. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / tj. Dz. U. 2014, poz.1182 ze zm./ w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko aplikanta kuratorskiego.

Egzamin konkursowy przeprowadzi Komisja powołana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Samodzielnej Sekcji Kadr Sądu Okręgowego w Nowym Sączu ul. Pijarska 3 tel.- 18 - 44 -82-149.

Lista osób zakwalifikowanych do składania egzaminu oraz informacja o terminie i miejscu egzaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Nowym Sączu /www.nowysacz.so.gov.pl/ - w dniu 14 maja 2015r.

 

 

 

Prezes Sądu Okręgowego

w Nowym Sączu

Mieczysław H. Kamiński

 

 

 

Drukuj informację