Jesteś tutaj: Strona główna » Oferty pracy

Oferty pracy

 

K-111-100/15

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu

 

Do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego w ramach umowy na zastępstwo w wymiarze pełnego etatu  zakwalifikowany został Pan Tomasz Król, który w wyniku przeprowadzonego konkursu uzyskał  łącznie  48 punktów.

Jednocześnie wyłoniono listę rezerwową w osobach:

 

1. Magdalena Skorska , która uzyskała 44 punkty,

2. Julia Jurczuk,  która  uzyskała 42 punkty

3. Anna Ruchała, która  uzyskała 41 punktów.

 

Kandydat  Pan Tomasz Król  proszony  jest o  kontakt  z Samodzielną Sekcją Kadr Sądu Okręgowego w Nowym Sączu nr tel. 18 44 82 149.

Kandydaci nie zakwalifikowani do zatrudnienia  mogą odbierać dokumenty złożone do konkursu w pokoju nr  233 II piętro.

 

Prezes Sądu Okręgowego

mgr Mieczysław H. Kamiński

 

 

 

Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu

Sygnatura konkursu K-111-100/15

 1. Tomasz Król
 2. Magdalena Skorska
 3. Anna Ruchała
 4. Julia Jurczuk
 5. Ewelina Kołodziej
 6. Maciej Grabowski

Trzeci etap Konkursu odbędzie się w dniu 21 grudnia 2015r. o godzinie 10-tej  w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu - sala nr  237 / II piętro/ .

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 

 

 

 

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu

Sygnatura konkursu K-111-100/15

Komisja Konkursowa - w wyniku dokonanej analizy zgłoszeń złożonych przez kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do II etapu konkursu -  ustala listę kandydatów dopuszczonych do konkursu:

 

 

 1. Cabała Karol
 2. Gawrych Paulina
 3. Grabowski Maciej
 4. Jantas Dorota
 5. Jurczuk Julia
 6. Kołodziej Ewelina
 7. Król Tomasz
 8. Piechowicz Jolanta
 9. Ruchała Anna
 10. Rzepa Ewelina
 11. Siwy Karolina
 12. Skorska Magdalena
 13. Sojka Michał
 14. Szołdrowska Iwona
 15. Ślusarz Mateusz

 

Kandydaci powinni posiadać przy sobie dowód osobisty, lub dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 

 

 

Nowy Sącz, dnia 17 listopada 2015r.

 

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU

 

- na podstawie art.  155a § 1 ustawy z dnia 27.07.2001r. -  Prawo o ustroju sądów powszechnych / Dz. U. z 2015r., poz. 133 ze zm./ w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013r. - w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego / Dz. U z 2013r., poz.1228 /

o g ł a s z a

KONKURS NA   STANOWISKO

ASYSTENTA SĘDZIEGO

W SĄDZIE OKREGOWYM

W NOWYM SĄCZU

Miejsce pracy :                        Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Oznaczenie konkursu :          K-111-100/15

Liczba stanowisk :                  1 stanowisko asystenta sędziego w wymiarze pełnego etatu - umowa na czas określony - zastępstwa asystenta sędziego w czasie trwania jego usprawiedliwionej nieobecności  w pracy.

I

Konkurs  przeprowadzony zostanie  :

Etap  drugi  - w dniu  18 grudnia 2015r. o godzinie 10-tej

Etap  trzeci -  w dniu 21 grudnia 2015r.  o godzinie 10-tej

w Sądzie Okręgowym  w Nowym Sączu, ul. Pijarska 3, sala nr 020 / parter /

 

II

Kandydaci muszą spełniać wymagania wynikające z art.155 § 2 ustawy z dnia 27.07.2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz.133 ze zm.)       

Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten kto :

- jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej  i korzysta  z pełni   praw cywilnych i obywatelskich,                   
- jest  nieskazitelnego charakteru,

- ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne

uznane  w Polsce,

-  ukończył  24 lata.

III

Do zgłoszenia kandydaci  winni dołączyć :

- wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego  /ze wskazaniem oznaczenia konkursu /

- własnoręcznie sporządzony  życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na   kierunku  prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub   urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych  przepisów,

- oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27.07.2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, iż nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- aktualną fotografię  zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

IV

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentacją  należy złożyć w Samodzielnej Sekcji Kadr Sądu Okręgowego w Nowym Sączu ul. Pijarska 3 / II p./  pok. 233 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 4 grudnia 2015r. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce operatora pocztowego.

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, oraz które nie spełniają wymogów formalnych określonych ustawą nie zostaną dopuszczone do konkursu.

 

V

Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013r. - w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego / Dz. U. z 2013r., poz. 1228/.

 

VI

Po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu / wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod względem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu / lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego  /zawierająca imiona i nazwiska kandydatów  / zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego www.nowysacz.so.gov.pl Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na drzwiach Samodzielnej Sekcji Kadr Sądu Okręgowego -

pok. 233 / II p. / nie później niż na  7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu na stronie internetowej Sądu Okręgowego  www.nowysacz.so.gov.pl Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na drzwiach Samodzielnej Sekcji Kadr Sądu Okręgowego - pok. 233 /II p./  zostanie umieszczona lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu.                                                               

 

 

Prezes Sądu Okręgowego

w Nowym Sączu

Mieczysław Hieronim Kamiński

 

 

 

 

 

 

Drukuj informację