Jesteś tutaj: Strona główna » Oferty pracy

Oferty pracy

 

Wyniki konkursu

Sygnatura konkursu K-111-5/15

 

Ogłoszenie

 

 

Stosownie do treści § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. - w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i  prokuraturze / tj. Dz. U. 2014, poz. 400/ informuję, że po przeprowadzonym w dniach 22 maja 2015r., 1 i 2 czerwca 2015r. konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu Komisja konkursowa -   do zatrudnienia na podstawie umowy   o pracę w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu - wybrała kandydatkę Panią  Katarzynę Sekuła.

 

Jednocześnie - stosownie do art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. -  o pracownikach sądów i prokuratury / tj. Dz. U. z 2011r., Nr 109, poz. 639 ze zm./ Komisja Konkursowa wyłoniła listę rezerwową - na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, lub rezygnacji kandydatki wyłonionej do zatrudnienia - w osobach:

 

Katarzyna Kulpa

Joanna Obrzud

Karolina Łukasik

Arkadiusz Buchman

Katarzyna Gołyźniak

 

Lista rezerwowa zachowuje ważność do następnego konkursu, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty niniejszego konkursu.

 

Dyrektor Sądu Okręgowego

w Nowym Sączu

mgr Józef Kiełbasa

 


 

 

Komunikat

 

Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu - K-111-5/15

 

 

Po przeprowadzeniu dniu 1 czerwca 2015r. drugiego etapu konkursu -  sprawdzianu praktycznych umiejętności kandydatów - oraz dokonaniu oceny w skali punktowej od 1 do 10,  Komisja zakwalifikowała  do trzeciego etapu konkursu następujące osoby:

 

1.       Łukasik Karolina             -    9 pkt

2.       Kulpa Katarzyna             -    9 pkt

3.       Sekuła Katarzyna            -   9 pkt

4.       Obrzud Joanna                -   8 pkt

5.       Buchman Arkadiusz       -   7 pkt

6.       Gołyźniak Katarzyna      -   7 pkt

7.       Burny Daria                     -   6 pkt

8.       Burny Kinga                     -   6 pkt

9.       Olesiak Małgorzata        -   6 pkt

10.   Michalik Adrianna           -  5 pkt

11.   Olchawska Małgorzata   -  5 pkt

 

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 12 czerwca 2015r.  o godzinie 9- tej w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu ul. Pijarska 3 w sali nr 237 / II p./

W trakcie trzeciego etapu  konkursu - rozmowy kwalifikacyjnej - Komisja oceni umiejętności kandydatów dotyczące wykorzystania w praktyce ich wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

 

Nowy Sącz, dnia 3 czerwca 2015r.                         Sekretarz Komisji Konkursowej

 

 

Nowy Sącz, dnia 22 maja 2015r.

K-111-5/15

Informacja o osobach zakwalifikowanych do II etapu konkursu na  staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu.

 

Komisja Konkursowa informuje, iż w wyniku dokonanej analizy zgłoszeń złożonych przez kandydatów - pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu  - do II etapu konkursu zostali zakwalifikowani :

 

1.    Bielecka-Kujawa Barbara

2.    Buchman Arkadiusz

3.    Budzioch Klaudia

4.    Burny Daria

5.    Burny Kinga

6.    Drożdż Daniel

7.    Fieroch Klaudia

8.    Gołyźniak Katarzyna

9.    Górka Marzena

10. Gwiżdż Angelika

11. Konopka Magdalena

12. Kowalik Małgorzata

13. Kulpa Katarzyna

14.  Lachor Justyna

15. Ludwa Katarzyna

16. Łukasik Karolina

17. Mazurek Katarzyna

18. Michalik Adrianna

19. Obrzud Joanna

20. Olchawska Małgorzata

21. Olejek Tomasz

22. Olesiak Małgorzata

23. Pabis Justyna

24. Postrożny Monika

25. Radomska Aneta

26. Rosiek Maria

27. Rzeszowska-Świgut Karolina

28. Salamon Klaudia

29. Sekuła Katarzyna

30. Sośniewska Magdalena

31.  Szewczyk Małgorzata

32.  Szewczyk Maria

33.  Urlik Joanna

34.  Węgrzynek Agnieszka

35.  Wojcieszak Sławomir

36.  Wysiadecki Lech

37.  Zaziąbło Teresa

 

Nadto do II etapu konkursu zostali zakwalifikowani :

1.      Kańka Dariusz

2.      Pająk Magdalena

pod warunkiem uzupełnienia dokumentów poprzez dostarczenie -  przez w/w przed terminem II etapu konkursu - oświadczeń, iż nie jest prowadzone przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

II etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 1 czerwca 2015r. o godzinie 9-tej w budynku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu przy  ul. Pijarskiej 3, sala 237. Osoby zakwalifikowane winny stawić się  z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

W II etapie Komisja dokona sprawdzianu umiejętności praktycznych kandydatów, w tym umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym, szybkości i sprawności pisania pod dyktando.

Po przeprowadzeniu II etapu konkursu, Komisja dokona oceny każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1-10 i ustali listę kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu.

Niestawiennictwo kandydata na II etap konkursu jest równoznaczne  z rezygnacją z konkursu.

 

 

Sekretarz  Komisji Konkursowej

 

 

 

Nowy Sącz, dnia  6  maja 2015r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. - o pracownikach sądów i prokuratury / tekst jedn. Dz. U. z 2011r., Nr 109, poz. 639 ze zm. /

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU

ogłasza

KONKURS NA  STANOWISKO URZĘDNICZE

W SĄDZIE OKRĘGOWYM

W NOWYM SĄCZU

Miejsce pracy :                         Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Oznaczenie konkursu :          K-111-5/15

Liczba stanowisk :                  1 stanowisko -  stażysty  w wydziale orzeczniczym

 

Zakres zadań  na stanowisku

w Sekretariacie Wydziału :

 • protokołowanie na rozprawach,
 • przepisywanie orzeczeń sądowych,
 • wprowadzanie wykonywanych czynności do repertoriów elektronicznych,
 • inne czynności zlecone przez przełożonych wynikające z zakresu czynności.

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania :

 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadać wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin maturalny,
 • posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

Nadto posiadać :

 • wiedzę teoretyczną, w szczególności znajomość organizacji i funkcjonowania sądu / struktura organizacyjna, Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej/, oraz umiejętność stosowania tej wiedzy  w praktyce,
 • bardzo dobra znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność biegłego posługiwania się sprzętem  komputerowym, pisanie pod dyktando,
 • umiejętność  planowania i organizacji pracy, samodzielność,
 • praca w zespole,
 • odporność na stres, kreatywność, odpowiedzialność, komunikatywność,
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i  kultury osobistej.

Wymagane dokumenty

 • zgłoszenie na konkurs na adres :  Dyrektor Sądu Okręgowego w Nowym Sączu - z podaniem sygnatury konkursu : K-111-5/15
 • życiorys  własnoręcznie napisany
 • kwestionariusz osobowy / do pobrania /
 • odpisy / kserokopie/ dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenia i kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nie figurowaniu w  kartotece Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie, iż kandydat wyraża zgodę na  przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych / tj. Dz. U. 2014, poz.1182 ze zm. / w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.

 

Preferowani kandydaci z wykształceniem wyższym, oraz praktyką w sądownictwie / ukończony staż dla bezrobotnych z Urzędu Pracy, bądź  praca w ramach umowy na zastępstwo w Sądzie /

 

Podania można składać w Samodzielnej Sekcji Kadr Sądu Okręgowego w Nowym Sączu ul. Pijarska 3 II p. pok. 233,  lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego z podaniem oznaczenia konkursu -  w terminie do dnia 15 maja 2015r.

 

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego - za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

 

 

 

Dyrektor Sądu  Okręgowego

Józef Kiełbasa

 

 

 

 


 

Drukuj informację