Jesteś tutaj: Strona główna » Oferty pracy

Oferty pracy

 

Nowy Sącz, dnia 22 maja 2015r.

K-111-5/15

Informacja o osobach zakwalifikowanych do II etapu konkursu na  staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu.

 

Komisja Konkursowa informuje, iż w wyniku dokonanej analizy zgłoszeń złożonych przez kandydatów - pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu  - do II etapu konkursu zostali zakwalifikowani :

 

1.    Bielecka-Kujawa Barbara

2.    Buchman Arkadiusz

3.    Budzioch Klaudia

4.    Burny Daria

5.    Burny Kinga

6.    Drożdż Daniel

7.    Fieroch Klaudia

8.    Gołyźniak Katarzyna

9.    Górka Marzena

10. Gwiżdż Angelika

11. Konopka Magdalena

12. Kowalik Małgorzata

13. Kulpa Katarzyna

14.  Lachor Justyna

15. Ludwa Katarzyna

16. Łukasik Karolina

17. Mazurek Katarzyna

18. Michalik Adrianna

19. Obrzud Joanna

20. Olchawska Małgorzata

21. Olejek Tomasz

22. Olesiak Małgorzata

23. Pabis Justyna

24. Postrożny Monika

25. Radomska Aneta

26. Rosiek Maria

27. Rzeszowska-Świgut Karolina

28. Salamon Klaudia

29. Sekuła Katarzyna

30. Sośniewska Magdalena

31.  Szewczyk Małgorzata

32.  Szewczyk Maria

33.  Urlik Joanna

34.  Węgrzynek Agnieszka

35.  Wojcieszak Sławomir

36.  Wysiadecki Lech

37.  Zaziąbło Teresa

 

Nadto do II etapu konkursu zostali zakwalifikowani :

1.      Kańka Dariusz

2.      Pająk Magdalena

pod warunkiem uzupełnienia dokumentów poprzez dostarczenie -  przez w/w przed terminem II etapu konkursu - oświadczeń, iż nie jest prowadzone przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

II etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 1 czerwca 2015r. o godzinie 9-tej w budynku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu przy  ul. Pijarskiej 3, sala 237. Osoby zakwalifikowane winny stawić się  z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

W II etapie Komisja dokona sprawdzianu umiejętności praktycznych kandydatów, w tym umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym, szybkości i sprawności pisania pod dyktando.

Po przeprowadzeniu II etapu konkursu, Komisja dokona oceny każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1-10 i ustali listę kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu.

Niestawiennictwo kandydata na II etap konkursu jest równoznaczne  z rezygnacją z konkursu.

 

 

Sekretarz  Komisji Konkursowej

 

 

 

Nowy Sącz, dnia  6  maja 2015r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. - o pracownikach sądów i prokuratury / tekst jedn. Dz. U. z 2011r., Nr 109, poz. 639 ze zm. /

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU

ogłasza

KONKURS NA  STANOWISKO URZĘDNICZE

W SĄDZIE OKRĘGOWYM

W NOWYM SĄCZU

Miejsce pracy :                         Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Oznaczenie konkursu :          K-111-5/15

Liczba stanowisk :                  1 stanowisko -  stażysty  w wydziale orzeczniczym

 

Zakres zadań  na stanowisku

w Sekretariacie Wydziału :

 • protokołowanie na rozprawach,
 • przepisywanie orzeczeń sądowych,
 • wprowadzanie wykonywanych czynności do repertoriów elektronicznych,
 • inne czynności zlecone przez przełożonych wynikające z zakresu czynności.

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania :

 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadać wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin maturalny,
 • posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

Nadto posiadać :

 • wiedzę teoretyczną, w szczególności znajomość organizacji i funkcjonowania sądu / struktura organizacyjna, Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej/, oraz umiejętność stosowania tej wiedzy  w praktyce,
 • bardzo dobra znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność biegłego posługiwania się sprzętem  komputerowym, pisanie pod dyktando,
 • umiejętność  planowania i organizacji pracy, samodzielność,
 • praca w zespole,
 • odporność na stres, kreatywność, odpowiedzialność, komunikatywność,
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i  kultury osobistej.

Wymagane dokumenty

 • zgłoszenie na konkurs na adres :  Dyrektor Sądu Okręgowego w Nowym Sączu - z podaniem sygnatury konkursu : K-111-5/15
 • życiorys  własnoręcznie napisany
 • kwestionariusz osobowy / do pobrania /
 • odpisy / kserokopie/ dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenia i kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nie figurowaniu w  kartotece Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie, iż kandydat wyraża zgodę na  przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych / tj. Dz. U. 2014, poz.1182 ze zm. / w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.

 

Preferowani kandydaci z wykształceniem wyższym, oraz praktyką w sądownictwie / ukończony staż dla bezrobotnych z Urzędu Pracy, bądź  praca w ramach umowy na zastępstwo w Sądzie /

 

Podania można składać w Samodzielnej Sekcji Kadr Sądu Okręgowego w Nowym Sączu ul. Pijarska 3 II p. pok. 233,  lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego z podaniem oznaczenia konkursu -  w terminie do dnia 15 maja 2015r.

 

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego - za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

 

 

 

Dyrektor Sądu  Okręgowego

Józef Kiełbasa

 

 

 

 


 

 

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU NA  APLIKACJĘ KURATORSKĄ

który odbędzie się  dniu  2 czerwca 2015r.

 

 

Regulamin przeprowadzenia egzaminu konkursowego na aplikację kuratorską do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu do pobrania

 

 

L.p.

Nazwisko i imię

1.

Biela Izabela

2.

Drzyzga Piotr

3.

Fieroch Klaudia

4.

Gucwa Anna

5.

Górnicka Katarzyna

6.

Gwiżdż-Fortuna Anna

7.

Horowicz Maciej

8.

Kańka Dariusz

9.

Karcz Małgorzata

10.

Kos-Kipiel Anna

11.

Lachor Justyna

12.

Legutko Katarzyna

13.

Machowska Katarzyna

14.

Majewska Angelika

15.

Michalik Sylwester

16.

Migacz Joanna

17.

Mosur Agnieszka

18.

Nitka Agata

19.

Olszewski Marcin

20.

Pabis Justyna

21.

Postrożny Monika

22.

Ryś Magdalena

23.

Sarota Karolina

24.

Setlak Beata

25.

Sroka Anna

26.

Stanek Andrzej

27.

Szurek Elżbieta

28.

Terebka Paweł

29.

Walczak Małgorzata

30.

Wójcik Anna

31.

Wysiadecki Lech

32.

Zielińska-Piekarz Małgorzata

 

 

Prezes Sądu Okręgowego

w Nowym Sączu

 

 

 

 

 

 

 

Nowy Sącz, dnia  16  kwietnia 2015r.

 

 

Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu ogłasza nabór na aplikację kuratorską w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu

 

 

Sygnatura konkursu  K-111-4/15

 

 

Rekrutacja kandydatów odbędzie się na zasadzie egzaminu konkursowego, składającego sie z części pisemnej oraz ustnej, obejmującego wiedzę z zakresu nauk psychologiczno-pedagogicznych oraz prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa rodzinnego, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, organizacji sądownictwa i kuratorskiej służby sądowej oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby zainteresowane podjęciem aplikacji kuratorskiej, spełniające wymogi określone w art. 72 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych /tj. Dz. U. 2014, poz.795 ze zm./, mogą składać dokumenty na adres :

Prezes Sądu Okręgowego
ul. Pijarska 3
33-300 Nowy Sącz

 

Termin składania podań - do 7 maja 2015r. W przypadku przesłania ich pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Do składania egzaminu zostaną dopuszczone osoby spełniające w/w wymogi formalne, natomiast przy zatrudnianiu preferowane będą osoby posiadające miejsce zamieszkania na terenie obszaru właściwości w/w Sądu Rejonowego.

Kandydaci na aplikację kuratorską powinni złożyć następujące dokumenty:

1. podanie o przyjecie na aplikację kuratorską,
2. kwestionariusz osobowy, życiorys,
3. odpis dyplomu ukończenia studiów,
4. dokumenty poświadczające uzyskanie przez kandydata dodatkowych uprawnień przydatnych w pracy kuratora sądowego lub wykonywanie zajęcia związanego z podejmowaniem działalności o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym /np. opinia kuratora zawodowego w przypadku osób będących kuratorami społecznymi/,
5. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / tj. Dz. U. 2014, poz.1182 ze zm./ w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko aplikanta kuratorskiego.

Egzamin konkursowy przeprowadzi Komisja powołana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Samodzielnej Sekcji Kadr Sądu Okręgowego w Nowym Sączu ul. Pijarska 3 tel.- 18 - 44 -82-149.

Lista osób zakwalifikowanych do składania egzaminu oraz informacja o terminie i miejscu egzaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Nowym Sączu /www.nowysacz.so.gov.pl/ - w dniu 14 maja 2015r.

 

 

 

Prezes Sądu Okręgowego

w Nowym Sączu

Mieczysław H. Kamiński

 

 

 

Drukuj informację