Opłaty sądowe

 

Informacje o opłatach

 

Od 2 marca 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398), zastąpiła ona dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 88 ze zm.). Jeżeli więc np. pozew zostanie złożony po 1 marca br., będą Państwo zobowiązani do poniesienia opłat sądowych zgodnie z nowymi zasadami, chyba że na mocy przepisów szczególnych z takiego obowiązku będą Państwo zwolnieni.

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Opłaty dzieli się na: stałe, stosunkowe lub podstawowe.

 • Opłata stała: pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej (niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia). Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.
 • Opłatę stosunkową: pobiera się w sprawach o prawa majątkowe, wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych. (kalkulator opłaty znajduje się na dole strony)
 • Opłatę podstawową: pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalna opłatę, która strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty. Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksiegowym oraz w postępowaniu rejestrowym.

Całą opłatę pobiera się od:

 • pozwu i pozwu wzajemnego
 • wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Tabela opłat w częściach ułamkowych

Rodzaj sprawWysokość opłaty
sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2
pozew w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, z wyłączeniem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym 1/4
interwencja uboczna; 
zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
1/5
Opłatę pobiera się od:
 1. pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym;
 2. powoda w razie prawidłowego wniesienia przez pozwanego sprzeciwu przeciwko nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu upominawczym.
3/4
Uwagi: Powyższa opłata, nie może wynosić mniej niż 30 złotych. Jeżeli opłata ta ma być pobrana przed ustaleniem opłaty ostatecznej, pobiera się odpowiednią część opłaty tymczasowej, nie mniej jednak niż 30 złotych.

Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw

Rodzaj pismaWysokość opłaty
od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:
 1. oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza;
 2. skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;
 3. przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;
 4. wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora;
 5. należności świadka.
40 zł
wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej; 40 zł
apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu 40 zł
wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego 40 zł
wniosek o zabezpieczenie dowodu 40 zł
uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 300 zł
uznanie ugody zawartej przed sądem zagranicznym 300 zł
stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub ugody zawartej przed sądem zagranicznym 300 zł
wydanie postanowienia co do wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed sądem polubownym 300 zł
stwierdzenie wykonalności orzeczenia zagranicznego sądu polubownego lub ugody zawartej przed zagranicznym sądem polubownym 300 zł
skarga na czynności komornika 100 zł
zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej. 100 zł
Uwagi: Opłatę od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.

Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Rodzaj pozwuWysokość opłaty
rozwód 600 zł
separacja 600 zł
ochrona dóbr osobistych 600 zł
ochrona niemajątkowych praw autorskich 600 zł
ochrona niemajątkowych praw wynikających z opatentowania wynalazków lub rejestracji wzorów użytkowych i zdobniczych oraz znaków towarowych (ochronę praw twórcy projektu wynalazczego) 600 zł
ochrona innych praw niemajątkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej 600 zł

Uwaga! W sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie

ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa 200 zł
unieważnienie małżeństwa 200 zł
rozwiązanie przysposobienia 200 zł
zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa 200 zł
unieważnienie uznania dziecka 200 zł
ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej 200 zł
naruszenie posiadania 200 zł
uchylenie uchwały organu spółdzielni 200 zł
uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej 200 zł
przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej 200 zł
opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł
ustalenie wstąpienia w stosunek najmu 200 zł

W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:

 1. do 2.000 złotych - 30 złotych;
 2. ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych;
 3. ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych;
 4. ponad 7.500 złotych - 300 złotych.
zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego 100 zł
zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej 100 zł
separację na zgodne żądanie małżonków 100 zł
zniesienie separacji 100 zł
zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński 100 zł
zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego. 100 zł
wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe 1.000 zł
jeżeli wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe zawiera zgodny projekt podziału tego majątku 300 zł

Sprawy gospodarcze

Rodzaj pozwuWysokość opłaty
rozwiązanie spółki 2.000 zł
wyłączenie wspólnika ze spółki 2.000 zł
uchylenie uchwały organu spółki 2.000 zł
sprawy z zakresu ochrony środowiska 100 zł
sprawy z umowy o przekazanie mienia w ramach prywatyzacji 1.500 zł
sprawy o unieważnienie przetargu 1.500 zł
odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie 1.000 zł
zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 500 zł
odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie 100 zł
zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 50 zł
odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie 3.000 zł
skarga na orzeczenie zespołu arbitrów w sprawach zamówień publicznych 3.000 zł

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Rodzaj sprawyWysokość opłaty
prawo pracy - apelacja, zażalenie, skarga kasacyjnej i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 30 zł

prawo pracy - jeżeli wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową

zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez Sąd pracy i ubezpieczeń społecznych - wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 30 zł

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

Rodzaj wnioskuWysokość opłaty
ustanowienie drogi koniecznej 200 zł
rozgraniczenie nieruchomości 200 zł
stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie 200 zł
ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej 100 zł
ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania 100 zł
rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej 100 zł
stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie 2.000 zł
zniesienie współwłasności 1.000 zł
jeżeli wniosek zniesienie współwłasności - zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności 300 zł

Sprawy z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego

Rodzaj wnioskuWysokość opłaty
zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej 1.000 zł
zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej 500 zł
jeżeli w/w wniosek dotyczy on jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców 1.000 zł
wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym 300 zł
wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej połączone z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego 300 zł
dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców 400 zł
dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, niewpisanego do rejestru przedsiębiorców 150 zł
wykreślenie z rejestru przedsiębiorców - bez wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego 150 zł
wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych 150 zł
w wypadku jednoczesnego wniesienia przez tego samego wnioskodawcę, na kilku formularzach, kilku wniosków o wpis lub o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym - pobiera się tylko jedną opłatę, z tym że jeżeli przepis przewiduje dla danego rodzaju spraw opłaty w różnych wysokościach -pobiera się opłatę wyższą
skarga na orzeczenie referendarza sądowego, chociażby dotyczyło kilku wpisów w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej 100 zł
innych wniosków niż wyżej wymienione, jeżeli należą do właściwości sądu dokonującego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym 300 zł
wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów 200 zł
zmiana wpisu w rejestrze zastawów 100 zł
wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów 50 zł
przyjęcie dokumentów, o których sąd czyni wzmiankę w rejestrze, oraz dokumentów zawierających dane niepodlegające według przepisów ustawy wpisowi do określonego działu Krajowego Rejestru Sądowego 40 zł
uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym 40 zł

Inne sprawy rozpoznawane w postęp. nieprocesowym

Rodzaj wnioskuWysokość opłaty
sprawa między organami przedsiębiorstwa państwowego i między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim albo organem sprawującym nadzór 300 zł
umorzenie utraconego dokumentu 200 zł
złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego 100 zł
wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia. 100 zł

Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym

Rodzaj wnioskuWysokość opłaty
udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie 40 zł
zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego 40 zł
udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie 100 zł
zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego 100 zł

Wysokość opłat w postępowaniu egzekucyjnym

Rodzaj wnioskuWysokość opłaty
wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu 40 zł
ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela 40 zł
przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać 40 zł
ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego 40 zł
nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku 40 zł
nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty 50 zł
nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika 50 zł
nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu 50 zł
nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki 50 zł
ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomości 50 zł
umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono 50 zł
zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości 100 zł
zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz zażalenia na postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zarzutów 100 zł
wniosek o podział złożonej od depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i wypłatę odszkodowania 100 zł
wniosek o udzielenie przybicia nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości; opłatę tę uiszcza się przed przysądzeniem własności 100 zł
wniosek o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, której inna osoba nie może wykonać za dłużnika 100 zł
zatwierdzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a także wprowadzenia do planu zmian lub uzupełnień. 100 zł
wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego 1.000 zł
wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego 1.000 zł

Wysokość opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym

Rodzaj wnioskuWysokość opłaty
ogłoszenie upadłości 1.000 zł
wniosek zarządcy zagranicznego w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego 1.000 zł
wszczęcie postępowania naprawczego 200 zł
wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego 200 zł
zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu upadłościowym i naprawczym 200 zł
sprzeciwu co do uznania lub odmowy uznania zgłoszonych wierzytelności 200 zł
zarzuty przeciwko układowi i przeciwko planowi podziału 100 zł
wniosek o uchylenie lub zmianę układu 100 zł
wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego 100 zł
wniosek w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej 100 zł

Opłaty kancelaryjne

Rodzaj wniosku wydanego na podstawie aktWysokość opłaty
poświadczony odpis, wypis lub wyciąg 6 zł 
- za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu
odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności 6 zł
- za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu
odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności 6 zł
- za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu
zaświadczenie 6 zł 
- za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu
Uwaga: Jeżeli w/w dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości.
wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy 1 zł 
- za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu

Zwolnienia od kosztów sądowych (reguluje art. 94 i nast.)

Nie pobiera się opłat od wniosku:

 1. o zabezpieczenie roszczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie;
 2. o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;
 3. o przesłuchanie świadka testamentu ustnego, o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu;
 4. będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu, a także od pism składanych sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy albo nałożonego przez ten sąd;
 5. o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt.

 

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-02-21
Publikacja w dniu:
2012-02-21
Opis zmiany:
b/d